Lasten ja nuorten osallisuus

Mannerheimin Lastensuojeliliiton Kaakkois-Suomen piirille on tärkeää osallistaa lapset ja nuoret mukaan toimintamme kehittämiseen.  Tälle sivustolle kerätään lasten ja nuorten osallisuutta tukevia menetelmiä. Työmme perustana on YK:n lastenoikeuksien sopimus.

MLL Suunta 2024 -strategian ja vaikuttamistyön strategian mukaan kohtaamme lapset, nuoret, vanhemmat ja isovanhemmat aktiivisina toimijoina ja tekijöinä. Kuulemme lapsia ja nuoria ja hyödynnämme heidän näkemyksiään työssämme. Kehitämme lasten, nuorten ja perheiden mahdollisuuksia vaikuttaa, suunnitella, toimia sekä osallistua päätöksentekoon omaan elämäänsä ja elinympäristöään koskevissa asioissa. Teemme lasten, nuorten ja perheiden arkea ja kokemuksia näkyväksi. Torjumme yksinäisyyttä, ulkopuolisuutta ja syrjäytymistä tarjoamalla kaikille avoimia maksuttomia kohtaamispaikkoja sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Teemme töitä sen hyväksi, että lapsilla, nuorilla ja lapsiperheillä on tukenaan turvallisia aikuisia, vertaisryhmiä ja lähiyhteisöjä.

Lasten osallisuuden laadukkuutta ohjaavat seuraavat yhdeksän periaatetta, jotka Lapsen oikeuksien komitea on laatinut yhdessä järjestöjen kanssa.

Kaikkien toimintojen, joihin lapsia osallistuu, on oltava:

1.avoimia ja informatiivisia: lapsille pitää antaa ymmärrettävää tietoa heidän oikeudestaan ilmaista näkemyksiään ja saada ne otetuksi huomioon.

2.vapaaehtoisia: lapsia ei saa pakottaa ilmaisemaan näkemyksiään vastoin tahtoaan.

3. kunnioittavia: lasten näkemyksiin on suhtauduttava arvostavasti.

4. merkityksellisiä: keskustelunaiheilla on oltava merkitystä heidän elämässään, ja lasten on päästävä hyödyntämään tietojaan, taitojaan ja kykyjään.

5. lapsille sopivia: ympäristöt ja työskentelytavat pitäisi mukauttaa lasten valmiuksia ja kiinnostusta vastaaviksi.

6. kaikille avoimia: kaikille on tarjottava yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, ja syrjäytymisvaarassa olevia lapsia on erityisesti rohkaistava.

7. koulutukseen perustuvia: vetäjien toiminnan tulee olla osaavaa ja luotettavaa.

8. turvallisia ja riskit huomioivia: lasten suojelu on aina etusijalla, sillä osallisuuteen saattaa myös liittyä riskejä.

9. vastuullisia: lapsille on kerrottava, miten heidän näkemyksiään on tulkittu ja käytetty.